Pregled trženjskih orodij in raziskav za večjo uspešnost prodaje
Trženjske raziskave V nadaljevanju bomo pregledali širok spekter storitev s področja trženjskih raziskav. Mnoge od njih so prilagojene majhnim trgom in trgom v razvoju, poskrbeti pa je potrebno tudi za to, da z optimizacijo cen in rešitvami zastavljenih raziskav na teh trgih dosežemo čim bolj oprijemljive rezultate. Strateški U&A; (Usage & Attitudes) Raziskave strateški U&A; […]

Trženjske raziskave

V nadaljevanju bomo pregledali širok spekter storitev s področja trženjskih raziskav. Mnoge od njih so prilagojene majhnim trgom in trgom v razvoju, poskrbeti pa je potrebno tudi za to, da z optimizacijo cen in rešitvami zastavljenih raziskav na teh trgih dosežemo čim bolj oprijemljive rezultate.

Strateški U&A; (Usage & Attitudes)

Raziskave strateški U&A; razumemo kot osrednji del vseh raziskav iz posameznih področij, na katerih podjetja izvajajo te raziskave. Napredne U&A; raziskave se običajno pričnejo s kvalitativnimi raziskavami - običajno s pomočjo fokusnih skupin in/ali skupin mnenjskih vodij, tako da lažje razumemo potrošnikov način razmišljanja. Tej stopnji sledi kvantitativna raziskava. Rezultat kvalitativne raziskave so različne segmentacije, ki so osnova "go-to market" strategije.
Raziskave ugleda podjetja
Ugled podjetja vpliva na njegovo moč pri nastopanju v okolju, v katerem deluje, in na učinkovitost njegovih trženjskih aktivnosti. Ugled je tudi močno povezan s tržno vrednostjo podjetja. Oblikovanje korporativnih raziskav je odvisno od ciljev raziskave - včasih zadostuje že obsežen pregled konkurence in razsikava podobe med interno javnostjo podjetja. Pri izvajanju raziskave ugleda podjetja se osredotočamo na različne skupine javnosti: interne, finančne, medijske (novinarji, uredniki), splošne javnosti, posebne vpletene skupine javnosti (npr. ljudje, ki so podjetju blizu)... Raziskava se običajno prične z analizo vseh dostopnih virov (desk-research), sledi kvalitativna raziskava znotraj interne javnosti (lahko tudi s pomočjo interneta), kvalitativna raziskava med splošno ali posebej določeno skupino javnosti, zaključimo pa s kvantitativno raziskavo. Običajno skrajšani kvantitativni del običajno ponovimo vsaj enkrat letno.
Raziskave komuniciranja in oglaševanja
Komuniciranje in oglaševanje obsega širok spekter aktivnosti, od tradicionalnega oglaševanja v tradicionalnih množičnih medijih, pa vse do aktivnosti "pod-črto" oz. "Below-The-Line", kamor spadajo odnosi z javnostmi, sponzorstva, internet itd. Z uporabo raznovrstnih metod se lahko izvede vrsto načinov merjenja učinkovitosti komuniciranja tako v času pred kot po aktivnostih. Model se določi v odvisnosti od ciljev, lastnosti komuniciranja in višine proračunskih sredstev.
Raziskave zadovoljstva in lojalnosti strank
Zadovoljne in lojalne stranke so ključni del skoraj vsakega strateško usmerjenega podjetja. Pri merjenju zadovoljstva in lojalnosti anketirane običajno sprašujemo o njihovem osebnem zadovoljstvu z različnimi elementi proizvodov ali storitev podjetja. Ti elementi so opisani v matriki glede na povprečno zadovoljstvo stranke in glede na doprinos (pomembnost) posameznega elementa v celotnem zadovoljstvu. Rezultat te vrste raziskave je običajno CSI - Customer Satisfaction Index, ki ga lahko spremljamo in primerjamo v času, s pogledom na različne enote merjenja (trgovine, zastopniki, storitve,...).
Raziskave upravljanja z blagovnimi znamkami (Branding Research)
V okviru raziskav upravljanja z blagovnimi znamkami obstaja nekaj različnih metod. Pri raziskovalnem pristopu se običajno začne pri razumevanju blagovnih skupin - kvalitativna raziskava, ki omogoča jasen vpogled v to, kako so blagovne znamke med seboj razvrščene v skupine. Za pozicioniranje blagovnih znamk se navadno uporablja "laddering" metodo (kvalitativno), ki poda značilnosti, prednosti in vrednote posamezne znamke ali blagovne skupine. V pogojih kvantitativne raziskave se običajno uporablja raziskavo "brand monitoring", s katero se spremlja moč blagovne znamke (na tem mestu se lahko uporabi tudi sindicirano raziskavo), ali Strategic U&A; v primeru, ko je potrebna bolj strateška raziskava.
Raziskave testiranja koncepta in tržnega potenciala
Četudi velikokrat obravnavani ločeno, sta si raziskavi testiranja koncepta in testiranja trga v marsičem zelo podobni. Odgovarjata na vprašanje, kolikšna je velikost tržnega potenciala za določen koncept. Pomembno pa je tudi merjenje tržnega potenciala za področje inovacij in medorganizacijskega trga. Obstajajo inovativne rešitve, ki združujejo različne metode anketiranja (npr. telefonsko in F2F anketiranje) oz. simulacije trgov.
Testiranje embalaže
Vidnost proizvodov na policah postaja eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspeha proizvoda. Embalaža pri tem za potrošnika predstavlja prvi vtis o proizvodu oz. znamki. Vtisi morajo biti konsistentni z obljubo blagovne znamke in njenim pozicioniranjem, pri tem pa na policah čim bolj vidni. Naročniki izbirajo raziskave o embalaži, ki vključujejo testiranje različnih elementov embalaže (materiala, funkcionalnosti, oblike itd.), ki prispevajo k potrošnikovem zaznavanju kakovosti proizvoda.
Raziskave optimizacije cenovne politike
Izbor pristopa k raziskavi optimizacije cenovne politike je odvisen od konkurence proizvoda, njegove kompleksnosti, odločilnih dejavnikov itd. Pri raziskavi cen je običajno na razpolago simulacijo trga (kot je npr. testiranje cenovne elastičnosti potrošnikov naših in konkurenčnih proizvodov) v cilju oblikovanja ravni cen, ki bo prinašala maksimalen dobiček.
Testiranje oglasov
Vložek v zakup prostora za posredovanje oglasnih sporočil je navadno velik, prav tako je velik vložek v produkcijo the sporočil. Toda če bo sporočilo ciljno skupino nagovorilo neuspešno, je bil zaman celoten strošek, od produkcije do zakupa. Zato je smotrno, še posebej ob večjih vložkih v zakup, za sporočila testirati. Testira se lahko zgolj koncepte ali pa že izdelane oglase, od TV oglasov in plakatov, do tiskanih in radijskih oglasov, pri tem pa se uporablja različne metode, od kvalitativnih do kvantitativnih, odvisno od ciljev, predmeta testiranja in nenazadnje od velikosti budžeta.